Mediacje

W związku z ukończeniem kursu mediatora w Regionalnym Instytucie Mediacji w Rzeszowie i uzyskaniem uprawnień do występowania jako mediator w postępowaniu sądowym i pozasądowym, oferta kancelarii została poszerzona o usługi mediacyjne.

Mediacja jest to dobrowolna i poufna metoda rozwiązywania sporów. Mediator pośredniczy w sporze między stronami i stara się doprowadzić do zawarcia pomiędzy nimi porozumienia.

Efektywna mediacja prowadzi do rozwiązania konfliktu pomiędzy stronami.

Mediacja to rozmowa stron, w trakcie której dąży się do rozwiązania konfliktu i znalezienia porozumienia pomiędzy stronami sporu. Mediacja nie jest poradnictwem, doradztwem ani terapią. Mediacja jest procedurą, której można poddać każdy rodzaj sporu. Jedynym warunkiem jest wyrażenie przez strony konfliktu dobrowolnej zgody na udział w mediacji.

Mediator potrafi doprowadzić do przełamania barier blokujących porozumienie. Mediacja pozwala spojrzeć na konflikt z innej perspektywy, a strony zawsze stawiane są na równorzędnej pozycji. Ugoda mediacyjna zawarta przed mediatorem, po zatwierdzeniu jej przez sąd, ma moc orzeczenia sądowego, zarówno w sprawach prowadzonych w trakcie procesu sądowego jak i poza nim.

Mediacje są podzielone na etapy. Pierwszym są spotkania indywidualne z każdą ze stron. Mediator omawia zasady i reguły mediacji, cele i korzyści z rozwiązania konfliktu. Mediator bada, co jest przedmiotem sporu oraz jaki jest punkt widzenia strony na zaistniałą sytuację. Następnie, jeśli strony wyrażą taką wolę, dochodzi do spotkania przy udziale mediatora. Istnieje możliwość prowadzenia mediacji pośredniej - wtedy mediator spotyka się oddzielnie z każdą ze stron i jest pośrednikiem w przekazywaniu wzajemnych oczekiwań. Ostatni etap to podpisanie ugody. Mediator zobowiązany jest dopilnować, aby ugoda była zgodna z prawem oraz z zasadami współżycia społecznego.

  • Podchodzimy indywidualnie do każdej sprawy, w maksymalnym stopniu realizując interes Klienta.

Przewiń do góry