Zakres usług

Prawo karne

 • reprezentacja od postępowania przygotowawczego, poprzez wszystkie instancje postępowania sądowego,
 • sprawy karne o zbrodnie i występki, wykroczenia, sprawy z zakresu ustawy o postępowaniu w stosunku nieletnich,
 • sprawy karne gospodarcze (np. oszustwa kredytowe),
 • postępowanie karne wykonawcze,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w sprawach ściganych z oskarżenia prywatnego,
 • wnoszenie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia oraz reprezentacja strony w tych postępowaniach,
 • sporządzenie wszelkich pism w sprawach karnych (zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wnioski, zażalenia, apelacje, kasacje).

Prawo cywilne

Prawo rodzinne:

 • rozwód,
 • separacja,
 • alimenty,
 • kontakty rodziców/dziadków dziećmi/wnukami,
 • władza rodzicielska,
 • zmianę rozstrzygnięć zawartych w wyroku rozwodowym,
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka,
 • zezwolenie na dokonanie czynności w imieniu małoletniego,
 • podział majątku wspólnego i ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Prawo spadkowe:

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • odrzucenie spadku,
 • zachowek,
 • wydziedziczenie,
 • przejęcie długów po zmarłym spadkodawcy,
 • wyłączenie odpowiedzialności za długi spadkowe
 • podział majątku spadkowego między spadkobiercami,
 • unieważnienie testamentu.

Odszkodowania:

 • wypadki ubezpieczeniowe,
 • negocjacje i zawieranie ugód w imieniu Klientów z ubezpieczycielami,
 • egzekucja należności ubezpieczeniowych,
 • analiza zawartych umów ubezpieczenia.

Prawo bankowe:

 • opiniowanie umów kredytu,
 • problematyka zabezpieczeń wierzytelności bankowych, w tym hipoteka, zastaw, weksel itp.

Prawo pracy

 • reprezentowanie pracodawców i pracowników w całej procedurze związanej ze stosunkiem pracy – od jego nawiązania z pracownikiem, aż do wygaśnięcia, a także po ustaniu stosunku pracy w zakresie spornego prawa pracy, w tym prowadzenie negocjacji oraz reprezentowanie pracodawcy/ pracownika w sporze,
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów, regulaminów, statutów i zarządzeń określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

Prawo kanoniczne

 • przygotowywanie skarg do Sądu Kościelnego oraz apelacji do Trybunału II instancji.

Prawo oświatowe

 • sporządzanie opinii prawnych,
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej, organami samorządu lokalnego, sądami, w zakresie prawa oświatowego, karty nauczyciela,
 • weryfikacja, analiza i opiniowanie dokumentacji oświatowej,
 • przygotowywanie dokumentacji w zakresie prawa oświatowego – statuty, regulaminy, uchwały, decyzje
 • stała obsługa prawna dla organów prowadzących, szkół, przedszkoli.

Prawo gospodarcze

 • opiniowanie i sporządzanie projektów pism i umów,
 • udział w negocjacjach,
 • reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami wszystkich instancji przed organami administracji publicznej i innymi instytucjami,
 • pomoc na etapie zakładania spółek, rejestracji spółki, przygotowanie projektów umów, sporządzaniem opinii prawnych,
 • pomoc z zakresu dochodzenia należności od kontrahentów, na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym,
 • sprawy o zapłatę.

Usługi dodatkowe

 • przygotowywanie skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Rzecznika Praw Obywatelskich, skarg konstytucyjnych,
 • przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz reprezentacja strony w takich postępowaniach,
 • zastępstwa procesowe przed sądami i organami administracji publicznej,
 • wykonywanie fotokopii akt,
 • e-sąd – złożenie pozwu w e-sądzie oraz postępowanie przed e-sądem,
 • przygotowywanie opinii prawnych,
 • pomoc prawna cudzoziemcom w sprawach przed Urzędem do Spraw Cudzoziemców (m. in. wnioski o udostępnienie informacji, usunięcie lub sprostowanie danych umieszczonych w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany, reprezentacja w postępowaniu przed Urzędem do Spraw Cudzoziemców),
 • prowadzenie mediacji.
 • Podchodzimy indywidualnie do każdej sprawy, w maksymalnym stopniu realizując interes Klienta.

Przewiń do góry